'
Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELT

Nærværende forretningsbetingelser er for slutkunder såvel som partnere. Såfremt der er tale om partnersalg, er det partnerens ansvar at videregive salgs- og leveringsbetingelser.

ERHVERVELSE AF PRODUKTER OG YDELSER

For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra Scanditek kræves det, at kunden er myndig. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelser, anses kunden for at have givet sin samtykke til, at Scanditek påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftalelov § 12, stk. 2.

KONTAKTOPLYSNINGER

Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse Scanditek de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR-nummer, telefon, e-mail og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt Scanditek finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medføre, at Scanditek må lukke for kundens services.

SUPPORT

Scanditek yder dagligt kundesupport mellem 08:30 og 16:30 via info@scanditek.dk eller telefon 87 42 52 00.

LEVERING

Alle varer leveres enten med egen vogn eller med ekstern fragtmand. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre Scanditek opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse, såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted enten skriftligt, pr. e-mail eller pr. telefon. Der tages i leveringen forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle restordrer.

KUNDENS FORPLIGTELSER

For at Scanditek kan gennemføre en indgået aftale, er det afgørende, at kunden medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har kunden blandt andet pligt til at informere Scanditeks konsulenter om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelsen af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Kunden er endvidere ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer, og for at der til enhver tid er taget fornødne backup, således at kundens data altid let kan rekonstrueres.

I det omfang Scanditek skønner det nødvendigt for en aftales gennemførelse, skal kunden for egen regning give konsulenterne adgang til kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Endvidere skal kunden stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne. Arbejdspladserne skal være forsynet med IT-installationer, kommunikationsfaciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning.

Såfremt kundens forhold betyder, at den aftalte ydelse ikke kan leveres, faktureres kunden den aftalte ydelse, hvorfra der fratrækkes Scanditeks eventuelle andre faktureringer for arbejde udført af de pågældende konsulenter for andre kunder i samme periode.

Scanditek kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

BETALINGSBETINGELSER

Vores betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved manglende rettidig indbetaling tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned samt 100,- i administrationsgebyr pr. rykker. I tilfælde af retslig incasso dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden.

Er betaling ikke Scanditek i hænde senest på forfaldsdatoen, vil købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

Scanditek forbeholder sig ret til, uden videre, at levere varer pr. efterkrav.

SAMHANDELSAFTALE

Kunder, der har indgået en samhandelsaftale med Scanditek, ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto hos Scanditek, kreditvurderes alle kunder igennem Købmandstandens Oplysningsbureau. Kreditvurderingen foretages inden for 48 timer af vores debitorbogholderi. Ved oprettelse af konto skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse og telefonnummer, samt CVR-nummer.

RETURRET

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og inden for 8 dage, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes 10% af varens pris i returomkostninger, som dækkes af kunden. Skaffevarer tages ikke retur.

PRISER

Alle priser er ekskl. 25% moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer i henhold til gældende markedspriser uden yderligere forudgående varsel.

GARANTI

Leverede varer er underlagt producentens garanti i det omfang, det fremgår af varens dokumentation.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes betjeningsfejl, modifikationer, groft misbrug eller skade fra brugerens side. Såfremt dette konstateres, debiteres reparationen/support efter gældende timepris. Såfremt der er on-site eller anden garanti på produktet, forpligter køberen sig til selv at rette henvendelse til producentens serviceafdeling og derved sørge for kontakten. Såfremt Scanditek skal hjælpe med dette, betales fragt- og forsendelsesgebyr, timepris samt kørsel efter gældende takster.

Scanditek kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for kunden, at man ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed.

REKLAMATIONER

Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og afprøve det leverede ved hvert projekts eller delprojekts afslutning. Mangler, der opdages ved en sådan gennemgang, skal straks meddeles Scanditek. Kun såfremt den af Scanditek leverede ydelse må betegnes som mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af kunden i forbindelse med kundens gennemgang/test, kan kunden påberåbe sig manglen. Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 3 måneder efter arbejdets afslutning.

For varer gælder reglerne i varernes dokumentation.

I tilfælde af mangler kan Scanditek vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod Scanditek.

PRODUKTANSVAR

Scanditek er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af Scanditek. Scanditek hæfter dog ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Scanditek kan alene drages til ansvar for produkter/ydelser, der er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, der skyldes mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige/uegnede komponenter, netværk, software, hardware eller andre materialer, som er leveret af Scanditek. Ansvar kan endvidere alene gøres gældende, såfremt produktet/ydelsen er forsvarligt installeret og supporteret, og af kunden er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge Scanditeks specifikationer.

Scanditek er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld support/vedligeholdelse; urigtig installering foretaget af kunden; ændringer foretaget uden Scanditeks skriftlige samtykke eller reparationer, opdateringer eller andre ændringer, som kunden har udført uden Scanditeks forudgående skriftlige samtykke.

Hvis Scanditeks ydelse til kunden omfatter produkter eller delprodukter, som er købt hos en tredjemand/underleverandør, og som Scanditek ikke har ansvaret for udviklingen eller produktionen af, er Scanditek – uanset hvad der står i resten af nærværende forretningsbetingelser – kun ansvarlig i det omfang, tredjemanden/underleverandøren har påtaget sig garantiforpligtelsen.

Leveringstider, som måtte være angivet i en indgået aftale, er alene vejledende og Scanditek kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sådanne leveringstider.

Er produktet/ydelsen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Scanditek forpligtet og berettiget til – efter eget valg – (1) at afhjælpe manglen, (2) at foretage omlevering, (3) at give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller (4) at betale erstatning. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af kunden.

Scanditeks eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50 % af kundens betalte vederlag i henhold til ordren. Indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller kundens omkostninger til tredjemands-afhjælpning erstattes ikke.

FORBEHOLD

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, herunder restordrer, svigtende leverancer fra vores leverandører, ændrede produktspecifikationer og force majeure.

FORCE MAJEURE

Forhindres en af parterne i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes den pågældendes forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør parten i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part uden ophold informerer den anden part om årsagen til den manglende opfyldelse af aftalens forpligtelser.

Forudsat at leverandøren har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre problemets opståen, kan leverandøren ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder:

  • Manglende leverancer fra underleverandører
  • Driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller leverandørens underleverandører
  • Brand eller hærværk
  • Nedbrud i lokalnetværket hos kunden
  • Strejke og lock out.

NON DISCLOSURE, TAVSHEDSPLIGT, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR

Scanditek bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller anvendt af Scanditek til leverance af Scanditeks produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow – herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til Scanditek i forbindelse med opfyldelse af aftalen – må af Scanditek kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden.

Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale.

TVISTER

Nærværende forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem Scanditek og kunden. Værnetinget i 1. instans er Sø- og Handelsretten i København.

ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER

Scanditek forholder sig retten til, til enhver tid, at ændre gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Scanditeks hjemmeside www.scanditek.dk.